Regulamin akcji "Zima w szkole 2019"

REGULAMIN AKCJI „ZIMA W SZKOLE 2019”

W SZKOLE PODSTAWOIWEJ NR 29 W KRAKOWIE

 Akcja „Zima w Szkole 2019” prowadzona jest dla uczniów SP 29. Zapisy dokonywane są na pierwszy tydzień ferii zimowych. Więcej informacji...

 1. Podstawą uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie w wyznaczonym terminie wypełnionej KART KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU.
 2. 3.      Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku (14-18.01.2019) w godzinach od 8:00 do 16:00. Opiekunowie (wychowawcy, kierownik wypoczynku) biorą odpowiedzialność za dzieci wyłącznie w tym czasie.
 3. Ze względu na  prawidłową organizację zajęć Dzieci  powinny dotrzeć  do szkoły najpóźniej na godz. 9.00. W dniach, kiedy odbywać się będą wyjścia do instytucji kultury zbiórka może być wyznaczona na wcześniejszą godzinę. Dziecko spóźnione w takim dniu będzie mogło uczestniczyć w zajęciach akcji „Zima w Szkole 2019” tylko wówczas, gdy zostanie  dowiezione  do  instytucji  kultury  przez swoich rodziców. Dziecko nie może być pozostawione w szkole, ze względu na brak możliwości zapewnienia mu opieki.
 4. Na jednego opiekuna może przypadać do 15 wychowanków.
 5. Wycieczki wymagają zabezpieczenia w apteczkę pierwszej pomocy.
 6. Opieka nad wychowankami podczas akcji „Zima w Szkole 2019” ma charakter ciągły.
 7. Podczas wycieczek/wyjść nie przewiduje się „czasu wolnego”, a wychowankowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów. Uczestnikom nie wolno oddalać się od grupy.
 8. Uczestników obowiązuje odpowiedni do pogody strój (nakrycie głowy, czapka, szalik, rękawiczki, odpowiednia do pory roku kurtka i obuwie). Na zajęcia odbywające się na terenie SP 29 uczestnicy przynoszą obuwie zamienne.
 9. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania dyscypliny, kultury. Ten, kto swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie lub innych dzieci może zostać skreślony z listy uczestników akcji „Zima w Szkole 2019”,a jego rodzice poproszeni o odebranie dziecka z zajęć.
 10. Zabrania się zabierania ze sobą niebezpiecznych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie oraz posiadania przedmiotów związanych z barwami klubów sportowych.
 11. 12.  Zgodnie z informacją zawartą w Karcie Kwalifikacyjnej rodzicie zobowiązują się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez dziecko podczas trwania turnusu. Rodzice uczestników wypoczynku przyjmują także do wiadomości i akceptują fakt, że szkoła nie bierze odpowiedzialności za utracone w czasie półkolnii rzeczy oraz przedmioty wartościowe.
 12. Zgodnie z informacją zawartą w deklaracji (do pobrania w sekretariacie szkoły) uczestnicy wracają do domu samodzielnie – po uprzednim pisemnym poinformowaniu opiekuna lub są odbierani przez rodzica/opiekuna lub imiennie, pisemnie upoważnioną osobę.

Kalendarium

Niedziela, 2019-01-20

Imieniny: Fabioli, Miły

Statystyki

 • Odwiedziny: 1328143
 • Do końca roku: 345 dni
 • Do wakacji: 152 dni