Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych

w Szkole Podstawowej nr 29 w Krakowie

na rok szkolny 2021/2022

Od 1 marca 2021r. został uruchomiony elektroniczny system rekrutacyjny dostępny pod adresami:

www.krakow.elemento.pl - rekrutacja do szkoły podstawowej

www.krakow.formico.pl – rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

WNIOSKI DOSTĘPNE POD TYMI ADRESAMI NALEŻY WYPEŁNIĆ, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ (KONIECZNE PODPISY OBOJGA RODZICÓW) ORAZ DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY !!! W związku z sytuacją pandemiczną, wnioski należy wrzucać do skrzynki, która znajduje się w przedsionku Szkoły.

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa w zakładce Rekrutacja :

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196882,artykul,rekrutacja.html

Sekretariat Szkoły czynny jest we wtorki i czwartki 7.30 do 14.30

Stosowne druki zgłoszenia/wniosku zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz będą dostępne na portierni Szkoły w dniu rozpoczęcia rekrutacji, tj. 01.03.2021r.

Terminarz rekrutacji:

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 18-26 lutego 2021 r.

01.03.2021r. – 31.03.2021r.– możliwość wypełnienia wniosków w systemie oraz przyjmowanie wniosków w sekretariacie Szkoły,

 do 01.04.2021r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Szkoły lub oddziałów przedszkolnych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

23.04.2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych; lista będzie wywieszona w przedsionku Szkoły.

30.04.2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły; lista będzie wywieszona w przedsionku Szkoły.

26.04.2021r. - 07.05.2021r. - potwierdzanie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@sp29krakow.pl – rekrutacja do oddziałów przedszkolnych. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej Szkoły.

04.05.2021r - 14.05.2021r. - potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do Szkoły kandydatów zakwalifikowanych – telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@sp29krakow.pl. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej Szkoły.

10.05.2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego; lista będzie wywieszona w przedsionku Szkoły.

17.05.2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły; lista będzie wywieszona w przedsionku Szkoły.

Do klasy I na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia Rodziców, złożonego w sekretariacie Szkoły w czasie trwania rekrutacji. Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na podstawie wniosku Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w przypadku, kiedy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz zgodnie z kryteriami rekrutacyjnymi.

NA GÓRĘ